Åpenhetsloven

Om åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022.

Bilbransjen har en sammensatt og krevende leverandørkjede som består av svært mange fabrikker og komponentleverandører spredt over hele verden. I tillegg inneholder dagens batteriteknologi råstoffer som ofte kommer fra konfliktområder og områder hvor menneskerettigheter står svakt. Det gjør aktsomhetsvurderingen viktig, men krevende.

Aktivitets og redegjørelsesplikten

I Birger N. Haug jobber vi for likestilling og har nulltoleranse for diskriminering og forskjellsbehandling. Vi diskriminerer ikke, vi forskjellsbehandler ikke, hverken som følge av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Vi jobber for å være en arbeidsplass preget av likeverd og raushet.

Både vi som firma og bransjen generelt, jobber med økt rekruttering av kvinner. Selskapet praktiserer likestilling i saker som lønn, avansement og rekruttering. Vi praktiserer lik lønn for like stillinger og vi rekrutterer basert på kompetanse og personlige egenskaper. Lønnsnivå og rekruttering vil alltid være uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering med mer.

Medarbeidere

Vi støtter våre medarbeidere til å utnytte sitt fulle potensiale ved å tilby en arbeidsplass med gjensidig tillit og respekt, hvor de kan kjenne på mestring og påvirke egen hverdag. Vi opprettholder en god kommunikasjonskultur med våre medarbeidere gjennom retningslinjer, prosedyrer og møteplasser. Vi bruke gode digitale verktøy for kontinuerlig tilbakemelding. Vi forplikter oss til å gi alle våre medarbeidere rettferdig kompensasjon, trygge arbeidsforhold og oppfordrer til å varsle om alle kritikkverdige forhold. Vi har tilrettelagt for anonym, digital varsling. Vi forplikter oss til å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vårt HMS-arbeid er av avgjørende betydning for gode resultater, god kvalitet og høy medarbeidertilfredshet.

Leverandører og andre samarbeidspartnere

Vi stiller strenge krav til våre forretningsforbindelser. Det er nedfelt i de etiske retningslinjene Coc, som må signeres for at kunde/leverandørforholdet skal vedvare. Dette inngår i en kontinuerlig evalueringsprosess.

Vi har nulltoleranse for enhver ulovlig eller uetisk forretningsadferd internt og blant forretningsforbindelser.
Les mer om bærekraft

REDEGJØRELSE AV AKTSOMHETSVURDERINGEN 2022

1. Prosedyre for arbeid med Åpenhetsloven
Arbeidet med åpenhetsloven har grovt sett vært organisert i følgende arbeidsfaser:

Tilrettelegging
 • Etablere omfang for arbeidet
 • Overordnet kartlegging av egne arbeidsoperasjoner
 • Produkter/tjenester
 • Leverandører/forbindelser
 • Involvere deltakere i arbeidet
 • Identifisere interessenter til arbeidet

Aktsomhetsvurderinger
 • Forankre arbeidet
 • Forankre retningslinjer for ansvarlig næringsliv
 • Kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Iverksette tiltak for faktiske forhold og vesentlig risiko
 • Kontrollere og dokumentere effekt av tiltak
 • Kommunisere med interessenter
 • Gjenopprette og erstatte ved faktisk skade på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Denne prosedyren er basert på metodikk og arbeidsflate fra Tavler AS.

2. Omfangsbeskrivelse
Birger N. Haug er en mobilitets leverandør som tilbyr salg, reparasjon og utleie av nye og brukte biler. Vi er representert på 7 lokasjoner. Hovedkontoret og administrasjon er samlokalisert med bilforhandleren på Risløkka i Oslo, sentral bilklargjøring og bruktbilsalg på Åros i Røyken. De øvrige salgs og servicemarkedsavdelingene er lokalisert på følgende steder: Gardermoen, Lillestrøm, Ski, Drammen og på Rud i Bærum.

Vi har salg og service på bilmerkene Nissan, Hyundai, MG, Subaru, BYD, Maxus, Seres og Isuzu. Vår visjon er å være markedets beste leverandør av komplett elbil-mobilitet.

Birger N. Haug har et bredt utvalg av attraktive nye og brukte biler, vi tilbyr alt til bilen på ett sted, og det skal være enkelt å være kunde hos oss.

I redegjørelsen for 2022 har vi prioritert egen bedrift og arbeidsoperasjoner, i tillegg til de primære leverandørene innenfor tjenestemarkedet knyttet til kjernevirksomheten vår. Antallet leverandører er stort og vi har prioritert de vi følger opp utfra en risikobasert tilnærming, hvor størrelse bransje og kompleksitet er blant kriteriene. Basert på den overordnede risikovurderingen har vi i denne rapporteringen ikke satt søkelys på kategoriene:
 • Bygg og eiendom.
  Oppføring, drift og vedlikehold utføres i all hovedsak av søsterselskapet BNH Eiendom. Risikoen er vurdert til lav og vi har samarbeidet om redegjørelsene.
 • IT, konsulent- og administrasjonstjenester, markedsføring og finansiering, grunnet relativt lav omsetning eller lav risiko er de ikke prioritert.
 • Leverandørkjedene for produksjon av biler er ikke prioritert grunnet begrenset tilgang på informasjon, utilgjengelige leverandørlister og svært liten påvirkningsmulighet.


3. Retningslinjer og rutiner knyttet til ansvarlig næringsliv
I arbeidet med åpenhetsloven har vi utarbeidet følgende rutiner og prosedyrer.

 • Arbeid med åpenhetsloven

 • Beskriver intern arbeidsmetodikk for kontinuerlig arbeid med å kartlegge og motvirke brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 • Etiske regningslinjer for ansatte

 • Detaljert beskrivelse av interne retningslinjer og forventninger til hvordan egne ansatte skal opptre og utføre sitt virke, i forhold til ansvarlig forretningsdrift. Signeres av alle ansatte.

 • Retningslinjer for leverandører

 • Krav som beskriver hvordan våre leverandører, underleverandører, forretningspartnere og konsulenter, skal opptre for å sikre at vår verdikjede blir drevet på en etisk, samfunnsansvarlig og miljømessig korrekt måte. Alle produkter og tjenester levert til eller for BNH skal være i overensstemmelse med disse kravene.


3. Trusler mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Vi jobber kontinuerlig med kartleggingsarbeidet og vil om nødvendig oppdatere redegjørelsen for 2022, hvis det skulle komme frem ny informasjon som er av betydning. Gjennom arbeidet har vi identifisert følgende forhold med forhøyet risiko:

Interne forhold:
 • Overtidsbruk. Vi har fra perioden med pandemi hatt et forhøyet fravær i kombinasjon med stor pågang på enkelte av verkstedene våre, spesielt for skade og lakk. Det har i perioder medført overtidsbruk utover det vi som virksomhet ønsker. Dette følges tett og vi jobber kontinuerlig med å utvide kapasiteten slik at kundene får en behandlingstid i tråd med forventning og at overtidsbruk blir redusert til et minimum.

Eksterne forhold:
 • Leverandørkjeder. Spesielt i bilproduksjonen er det svært mange aktører involvert. En bil består av flere tusen deler og da blir kartleggingen av disse leverandørkjedene vanskelig, om ikke umulig. Samtidig vet vi at det er en førhøyet risiko i områdene hvor denne aktiviteten foregår.
 • Råvareutvinning. Ifølge høyrisikolisten til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er det i råvareutvinningen at risikoen for uakseptable arbeids og menneskerettighetsforhold er størst. I tillegg er det denne delen av leverandørkjeden som er den absolutt vanskeligste å kartlegge.

I våre kartlegginger av interne forhold og de nærmeste av våre samarbeidspartnere har vi så langt ikke avdekket noen brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

4. Planlagte og gjennomførte tiltak
I og med at vi ikke har avdekket noen brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold er tiltakene i all hovedsak rettet mot forbedret innsikt i leverandørkjedene og effektforbedringer i våre prosesser.

Planlagte aktiviteter:
 • Gjennomgang av og endringer i myndighetsmatrisen for innkjøp. Vi skal unngå å handle fra leverandører som ikke er forhåndsgodkjent.
 • «In-housing» av flest mulig oppgaver, spesielt knyttet til bilvask og bilpleie, samt dekkhotell og transporttjenester. Dette er bransjer som tradisjonelt sett har vært overrepresentert på uanstendige arbeidsforhold.
 • Videre arbeid med kartlegging av leverandører og eksterne avtalepartnere:

  1. Virksomheter vi har en avtale med i dag som ikke har rutiner for eller oppgir mangelfull informasjon om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  2. Prioriterte bransjer hvor vi har avtalepartnere i dag og hvor bransjen har økt risiko for eller historisk sett er overrepresentert for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  3. Nye virksomheter vi vurderer/ønsker å inngå en avtale med

  4. Dialog med importørene av bilmerkene vi representerer for å få bedre innsikt i leverandørkjedene knyttet til bilproduksjon.

Gjennomførte tiltak:
 • Vi har i inngått et samarbeid med Tavler AS og bruk av deres verktøy for å holde oversikt på alle forhold knyttet til Åpenhetsloven.
 • Det er satt ned arbeidsgrupper på tvers av selskapene i BNH konsernet som skal sikre at vi jobber hensiktsmessig og konformt med åpenhetsloven og i det generelle arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Det er utarbeidet nye etiske retningslinjer for egne ansatte og leverandører.
 • Utvidet transportkapasitet. Som en del av strategien om å gjøre oss mindre avhengig av eksterne aktører, anskaffet transportavdelingen en ny åtte-laster som ble levert i juni 2023.
Les mer om likestillingsredegjørelsen

Informasjon

Vi vil redegjøre for våre aktsomhetsvurderinger på denne nettsiden årlig, fra og med juni 2023. Åpenhetsloven sier at du kan be oss om å redegjøre for vårt arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i alle ledd av virksomheten. Det kan du gjøre ved å kontakte oss her.

Ifølge Åpenhetsloven har du i utgangspunktet krav på svar i løpet av tre uker. Du kan lese mer om Åpenhetsloven på Forbrukertilsynet.no

Vidar Eriksen

CEO/administrerende direktør