Bærekraft og samfunnsansvar

Våre kjerneverdier er kvalitet og omtanke. Omtanke ligger i hjertet av virksomheten vår fordi vi bryr oss om miljøet og menneskene rundt oss. Vi jobber for en bærekraftig utvikling ved å levere nullutslippsbiler, og ta godt vare på bilen i dens levetid.  

 

Nullutslippsbiler

Øke andel nullutslippsbiler på veiene våre

Gjenbruk

Reparasjon vs. skifte, og brukte deler

Avfallshåndtering

Sortering og reduksjon av avfall

Redusere forbruk

Redusere forbruk av energi, vann og materiell

Bærekraft

Som en av Norges største bilforhandlere vil vi ved å redusere negativ miljøpåvirkning bidra til en bærekraftig utvikling og spare miljøet for fremtidige generasjoner. Våre medarbeidere, ledere, eiere og samarbeidspartnere skal alltid ha bærekraftig utvikling som utgangspunkt for handlinger og beslutninger.

Våre prioriteringer
  • Øke andel nullutslippsbiler på veiene våre
  • Gjenbruk, reparasjon vs. skift, brukte deler  
  • Sortering og reduksjon av avfall  
  • Redusere forbruk av energi, vann og materiell  
  • Investere i solceller som bidrar til utslippsfri strøm
  • Leverandørkontroll
  • Miljøsertifisering (ISO14001)

Samfunnsansvar

Hos oss jobber vi for menneskerettigheter og organisasjonsfrihet, og mot alle former for diskriminering og korrupsjon. Vi støtter ideelle organisasjoner som bidrar til å gjøre en positiv forskjell.
Les om vår støtte til Røde Kors

Likestillingsredgjørelse

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Av selskapets 409 ansatte er det 68 kvinner. Det gjøres ikke forskjell på kjønnene, og årsaken til skjevfordelingen er bransjerelatert. Bilbransjen er mannsdominert, og det er i noen tilfeller utfordrende å rekruttere kvinner med riktig kompetanse. Både vi som firma og bransjen generelt jobber med økt rekruttering av kvinner til bransjen. Selskapet praktiserer likestilling i saker som lønn, avansement og rekruttering. Det er i dag 3 kvinner av totalt 15 personer i selskapets ledergruppe.

Det er totalt 4 kvinner, og 21 menn som har hatt foreldrepermisjon i 2022. Snittet for menn er på 9,7 uker og kvinner 28,1 uker.

Det er mange ikke-etnisk norske ansatt i vår bedrift. For å involvere alle våre ansatte best mulig, gjør vi viktig informasjon tilgjengelig på flere språk. Vi har i tillegg gjennomført norskkurs i regi av bedriften for de som ønsker og har behov for dette. Vi praktiserer alltid lik lønn for like stillinger og vi rekrutterer basert på kompetanse og personlige egenskaper. Lønnsnivå og rekruttering vil alltid være uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering med mer.

Alle våre deltidsansatte har selv ønsket redusert stillingsprosent, og før en eventuell oppbemanning på samme stillingsnivå vil disse medarbeiderne få tilbud om økt stillingsprosent.

Vi har gjennomført en kartlegging av lønnsnivå mellom kjønnene i 2021, og resultatet av denne viser ubetydelige lønnsforskjeller.

Vi har gruppert ansatte i 5 kategorier basert på stillingstype/ansvar/avlønningstype. Snittlønnen viser små variasjoner mellom kjønn i kategoriene. Kartleggingen ble gjort basert på fastlønn, og stillingskategorier uten grunnlag for sammenligning er tatt ut av grunnlaget.

Tilrettelagt arbeid

Vi samarbeider med kommuner og tilbyr tilrettelagt arbeid for personer med bistandsbehov.

Sertifiseringer

Miljøledelse (ISO 14001) ISO Standarden bidrar til økt forståelse og høyt fokus på å opprettholde vår miljøprofil, både med tanke på lover og regler, men også med hensyn til våre kunder og leverandørers krav og forventninger. Kvalitetsledelse (ISO 9001) Hos Birger N. Haug er har vi sterkt fokus på fornøyde kunder og ansatte. Standarden bidrar til et aktivt arbeid for å møte våre kunders og ansattes krav og forventninger. Godkjente sertifikater kan lastes ned her:  Sertifikat Birger N Haug 14001 2021  Sertifikat Birger N Haug 9001 2021. Sertifiseringen omfatter ikke BNH Bilutleie og BNH Eiendom AS.